Stanovy Spolku


STANOVY

Tělovýchovné jednoty Sokol Pstruží, z.s. (dále jen Spolek)

 

 

Článek I.

Název, sídlo, postavení Spolku

 

 1. Spolek působí pod názvem Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží, z.s. Změna názvu spolku je možná pouze na základě rozhodnutí Valné hromady.
 2. Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem členů, kteří svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.
 3. Sídlem spolku je Pstruží č.p. 93, 739 11, IČ: 60341335.

 

 

Článek II.

Účel Spolku

 

 1. Hlavní činností spolku je podpora výkonu sportovní činnosti, její organizace, propagace, příprava a další s tím související úkoly.
 2. Vedlejší činností Spolku je hospodářská činnost, která směřuje k získání finančních a hmotných prostředků na zabezpečení své hlavní činnosti.
 3. Při zajišťování hlavní činnosti plní Spolek tyto úkoly:

a. organizuje, řídí a koordinuje sportovní činnost v působnosti Spolku
b. vytváří možnost užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména mládeže
c. zastupuje zájmy svých členů v jednání se státními orgány a jinými organizacemi
d. buduje, provozuje a udržuje tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá

 

 

Článek III.

Členství

 

 1. Členy spolku se může stát fyzická osoba (občan České republiky i cizí státní příslušník) i právnická osoba, která souhlasí se stanovami a účelem spolku, zaplatí členský příspěvek stanovený Valnou hromadou a členství potvrdí Výkonný výbor spolku.
 2. Spolek vede seznam svých členů v rozsahu stanoveném předpisem Výkonného výboru, zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí Výkonný výbor na základě návrhu jednotlivých oddílů.
 3. Údaje o členech Spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je Spolek členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu.

 

 

Článek IV.

Práva a povinnosti členů Spolku

 1. Základní práva členů Spolku:

a. podílet se na činnosti Spolku
b. volit a být volen do orgánů Spolku
c. účastnit se soutěží pořádaných Spolkem
d. hlasovat na Valné hromadě
e. využívat služby poskytované Spolkem
f. podávat návrhy orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami

2. Základní povinnosti člena spolku:

a. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku
b. plnit usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku
c. řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku

 

 

Článek V.

Zánik členství

 

Členství ve spolku zaniká:

a. vyloučením, pro porušení povinností stanovených v čl. IV. těchto stanov
b. vystoupením
c. úmrtím člena
d. zánikem Spolku bez právního nástupce

 

 

Článek VI.

Orgány spolku

 

Orgány spolku jsou:

a. Valná hromada
b. Výkonný výbor
c. Kontrolní komise

 

Článek VII.

Valná hromada

 

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je složena ze všech členů Spolku starších 18ti let. Právnická osoba, která je členem Spolku, vysílá na valnou hromadu jednoho zástupce.
 2. Valnou hromadu svolává nejméně jedenkrát za rok Výkonný výbor Spolku. Den, místo konání a program zasedání oznámí Výkonný výbor členům Spolku písemně nejméně 15 dnů před termínem konání posláním na elektronickou adresu členů a vyvěšením v sídle Spolku.
 3. Valnou hromadu řídí předseda Výkonného výboru, případně jiný člen Výkonného výboru pověřený předsedou.
 4. Valná hromada Spolku je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Spolku. Nesejde-li se nadpoloviční většina členů Spolku ve stanovenou dobu, je VH ukončena. Předseda Výkonného výboru, případně jiný člen Výkonného výboru pověřený předsedou, svolá mimořádnou Valnou hromadu za 30 minut a mimořádná Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň třetina členů Spolku.
 5. K přijetí usnesení na řádné Valné hromadě je nutná nadpoloviční většina přítomných členů Spolku, na mimořádné Valné hromadě je nutná dvoutřetinová většina přítomných členů Spolku, přičemž každý člen Spolku má 1 (slovy „jeden“) hlas.
 6. K přijetí usnesení o zrušení Spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je nutná nadpoloviční většina členů Spolku.
 7. Vyhotovení zápisu z Valné hromady Spolku zajišťuje Výkonný výbor.

 

 

Článek VIII.

Působnost Valné hromady

 

Valná hromada Spolku:

 1. Projednává zprávu o činnosti Spolku.
 2. Schvaluje Stanovy Spolku, vnitřní předpisy a veškeré jejich změny.
 3. Schvaluje změnu účelu Spolku.
 4. Projednává  a schvaluje program činnosti Spolku na další období.
 5. Projednává a schvaluje návrh hospodaření na příští období.
 6. Schvaluje výsledek hospodaření.
 7. Volí členy Výkonného výboru Spolku a členy Kontrolní komise.
 8. Projednává a schvaluje změnu názvu Spolku.
 9. Rozhoduje o zrušení a způsobu zrušení Spolku nebo o jeho přeměně.
 10. Rozhoduje o výši příspěvku a jeho splatnosti.
 11. Rozhoduje o nakládání s majetkem Spolku.
 12. Rozhoduje o založení nebo zrušení oddílu.
 13. Schvaluje jednací a volební řád Valné hromady.

 

 

 

Článek IX.

Mimořádná Valná hromada Spolku

 1. V případě potřeby může být svolána mimořádná Valná hromada Spolku, jestliže o to písemně nebo e-mailem Předsedu Výkonného výboru požádá:

a. třetina členů Spolku
b. dva  a více členů Výkonného výboru, případně dva a více členů Kontrolní komise Spolku

2. Výkonný výbor je povinen svolat mimořádnou Valnou hromadu Spolku do jednoho měsíce ode dne, kdy vznikla jedna z výše uvedených možností.

3. Mimořádná Valná hromada spolku je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech uvedených v čl. VIII. těchto stanov.

 

 

Článek X.

Výkonný výbor spolku

 

 1. Výkonný výbor spolku je statutárním orgánem Spolku, který řídí činnost Spolku v souladu se zákonem a těmito Stanovami.
 2. Členy Výkonného výboru Spolku volí Valná hromada na dobu 5 let. Výkonný výbor je složen
  z předsedy a sudého počtu ostatních členů, každý oddíl Spolku je zastoupen minimálně jedním členem.
 3. Výkonný výbor ze svých členů volí předsedu, jednatele a hospodáře, kteří jsou oprávněni jednat za spolek, a to vždy dva společně.
 4. Členové Výkonného výboru Spolku jsou povinní vykonávat svoji činnost ku prospěchu účelu Spolku a s ohledem na jeho zájmy.
 5. Členové Výkonného výboru jsou povinni se zúčastnit všech jednání a aktivně se podílet na činnosti Výkonného výboru Spolku. Členové Výkonného výboru Spolku mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce.
 6. Schůze Výkonného výboru svolává předseda Výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.
 7. Výkonný výbor Spolku musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů
 8. Výkonný výbor je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Pro přijetí usnesení Výkonného výboru je nutná nadpoloviční většina přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhodne hlas Předsedy Výkonného výboru Spolku.

 

 

Článek XI.

Kontrolní komise Spolku

 

 1. Kontrolní komise je nezávislým orgánem Spolku
 2. Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce člena Výkonného výboru, ani s výkonem funkce likvidátora.
 3. Kontrolní komise volí hlasováním ze svého středu předsedu.
 4. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v Souladu se stanovami, vnitřními a právními předpisy. Zjistí-li Kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně Výkonný výbor Spolku a následně Valnou hromadu.
 5. Členové Kontrolní komise mohou nahlížet do dokladů Spolku a požadovat od členů Spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

 

 

Článek XII.

Majetek a hospodaření

 

 1. Zdrojem majetku spolku jsou:

a. členské příspěvky
b. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní
c. příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti
d. příspěvky a dotace od střešních organizací a sportovních svazů
e. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
f. dary

2. Majetek Spolku je ve vlastnictví Spolku jako celku. O převodech vlastnického práva  k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje Výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje Valná hromada.

3. Bližší zásady hospodaření s majetkem Spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

4. V případě zrušení Spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje Valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu Spolku.

 

 

 

Článek XIII.

Oddíly

 

 1. Oddíl je základním organizačním článkem Spolku, který nemá právní subjektivitu.
 2. Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je ve Spolku provozováno.

 

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto stanovy Spolku byly schváleny Valnou hromadou Spolku dne 9.5.2016 a okamžikem schválení nabývají účinnosti.
 2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.

 

 

podpis                                                                                                                                             podpis

Jiří Bražina, předseda výkonného výboru                                                                    Tomáš Bartek, jednatel výkonného výboru