Historie tenisového oddílu


    Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží byla založena v roce 1930. Jedním ze zakladatelů byl pan Josef Bialek, který byl zvolen předsedou a funkci vykonával celých 40 let. V roce 1983 přišel s návrhem vybudovat ve sportovním areálu Dubina tenisové dvorce, což bylo počátkem tenisového dění ve Pstruží …

O výstavbě prvních tenisových dvorců bylo původně rozhodnuto již na výborové schůzi TJ Sokol dne 1.9. 1983. Toto usnesení bylo překvapivě anulováno na další výborové schůzi dne 13. 10. 1983 a se stavbou se nezačalo, ale v tomto roce byla zahájená jednání o zpracování projektové dokumentace Ing. Floriánem z Ostravy–Hrabůvky, Dr. Martínka. K definitivnímu rozhodnutí o stavbě došlo na výborové schůzi dne 10.10. 1985 a ve dnech 6. a 8. 11. 1985 byl po předchozím zajištění finančních prostředků zakoupen a dovezen stavební materiál na oplocení. Dne 9.12. 1985 byly zahájeny zemní práce na srovnání terénu, který provádělo JZD Frýdlant nad Ostravicí buldozerem. Vzhledem k nepříznivému počasí se tyto práce dokončily až 4.5. 1986 zároveň s výkopem studny, kterou zaměřil pan Mořkovský z Frýdlantu nad Ostravicí. Dne 16.5. 1986 bylo stavebním úřadem Frýdlant nad Ostravicí vydáno rozhodnutí o využití území na výstavbu tenisových dvorců. Největší starosti při této výstavbě přinesl ruční výkop kanálů pro odvodnění asi 400 m. Hlavní důvod byl nedostatek obětavých pracovníků. Pan Bialek Bohumil dokonce jako slévárenský mistr přivedl na brigádu i své učně Romana Bílka, Radima Kimu, Tomáše Sochu, Aleše Ryšku 30.6. a 1.7. aby vypomohli s výkopem 44 hodin. Dne 3. 7. bylo započato s dovozem štěrku z Dolního Benešova a záhozem kanálů. V srpnu a v září tohoto roku byl proveden dovoz vysokopecní strusky z NHKG Ostrava-Kunčic a její rozprostření na ploše bylo provedeno technikou Okresní správy silnic. V září bylo provedeno také pokácení jednoho dubu a jeho odstranění. V říjnu byla ještě vybudována elektrická přípojka pro čerpadlo. Na rozprostřenou strusku se v zimním období dovážela škvára z Ostroje Frýdlant nad Ostravici. Na jaře roku 1987 byla škvára rozprostřena a válcována. Následně byla zahájená výstavba oplocení. Dokončení oplocení v červenci roku 1987 umožnilo položit konečný antukový povrch a jeho konečnou úpravu. V tomto roce byla ještě zahájená výstavba cvičné zdi a skladiště pro antuku. Tyto akce byly dokončeny v roce 1988 a 9.6.1988 proběhla kolaudace.

Tato výstavba vznikla na základě smlouvy o využití území v areálu Dubina pro další rozšíření sportoviště na základě smlouvy o pronájmu s MěNV. Frýdlant n. Ostravicí. Hlavním organizátorem a obětavým pracovníkem byl zasloužily člen TJ Sokol Pstruží pan Josef Bialek. Dalším nadšencem, který odpracoval stovky hodin na této stavbě nebyl nikdo jiný než předseda, dlouholetý obětavý člen TJ Sokol pan Karel Huser. Prováděl odborné práce jako výstavbu oplocení, výstavbu cvičné zdi, výstavbu skladiště na antuku a další práce jako výroba válce, nářadí, vodovod a podobně. K dalším obětavým pracovníkům lze vyjmenovat pan Vladislav Knebel starší, Miroslav Foldyna, Zdeněk Huser, Bohumil Bialek, Ing. Jan Vrba, Vlastimil Knebel, Mojmír Hrček, Mojmír Tomáš, Jan Marcaník a další členové a nečlenové TJ Sokol Pstruží. Tato stavba byla rozpočtována na 280 tisíc korun. Bylo odpracováno 2500 hodin. Na finančním zajištění akce se podíleli OV ČSTV, MěNV Frýdlant nad Ostravicí a JZD Frýdlant nad Ostravicí.

Vzhledem k tomu, že se v devadesátých letech neustále zvyšoval zájem o tento krásný sport, se tenisté TJ Sokol rozhodli k rozšíření areálu o další dva dvorce.

V roce 1999 Ing. Burá (Frýdlant n. O.) vypracovala projekt a v únoru 2000 bylo vydáno uzemní rozhodnutí o využití území pro výstavbu dalších dvou tenisových dvorců. Na podzim po odstranění porostu a křovin byly zahájeny zemní práce na úpravě terénu. Zemní práce prováděla firma Šoch (Čeladná) a firma Frymes (Frýdlant n. O.). V roce 2001 byly vykáceny stromy v těsné blízkosti stavby, dokončeny zemní práce na srovnání plochy, výstavba odvodnění na celé ploše stavby a zavezení poloviny plochy struskou a škvárou. V roce 2002 byla provedena výstavba trativodu a dokončení úpravy plochy zavezením struskou a škvárou. Odvodnění, dovoz strusky včetně srovnání prováděla firma Sportklub Frýdlant n. O. V roce 2003 v zimním období byl dokončen dovoz škváry. Následně bylo provedeno její srovnání a válcování. Na podzim byla zahájena výstavba oplocení. Oplocení, empiry a sloupky zhotovila firma Ramaz – Radovan a Martin Závodný (Pstruží). Po dokončení oplocení v dubnu roku 2004 následovalo položení a zpracování antukového povrchu. Výstavba tenisových dvorců 3 a 4 byla dokončena 17. 7. 2004.

Tímto TJ Sokol splnila podmínku o využití území k výstavbě sportovních zařízení v areálu Dubina, protože tenisové dvorce 3 a 4 zaplnily poslední volnou plochu tohoto areálu. Hlavním přínosem je možnost pořádání turnajů, urychlení průběhu případných mistrovských utkání a rozšíření možnosti rekreačního sportu. Tato výstavba si vyžádala investici celkem 580 tisíc korun. Bylo odpracováno 1200 hodin zdarma členy tenisového klubu. Výstavbu organizoval od projektu až po dokončení Zdeněk Huser. Dále se na výstavbě podíleli členové Jan Marcaník, Stanislav Kubáň, Oldřich Plucnara, Pavel Kožuch, Miroslav Foldyna, Zdeněk Foldyna, Ing. Ján Kundračík a další členové i nečlenové. Finančně na výstavbu přispěli tito sponzoři: OÚ Pstruží, Zdeněk Huser, Oldřich Plucnara, Ing. Ján Kundračík, MUDr. Libor Liberda, MUDr. Helena Mašková, Zdeněk Uhlíř, Ing. Jiří Čeřovský, Mgr. Tomáš Kurek, Svatopluk Běčák, Dalibor Kučera, Roman Šebesta, Mgr. Jaromír Horký– mnohokrát děkujeme!

 

Po dokončení výstavby dvorců v roce 1988 se zahájila pozvolna éra tenisového sportu ve Pstruží, protože vyznavačů tohoto krásného sportu ve Pstruží bylo málo. Ale již v roce 1990 se zúčastnilo turnaje ve dvouhře mužů “Memoriálu Josefa Bialka” pořádaného na vzpomínku zakladatele , dlouholetého předsedu a obětavého zasloužilého člena TJ Sokol Pstruží těchto 12 hráčů : Zdeněk Foldyna, Mirek Foldyna, Jan Vrba, Zdeněk Huser, Oldřich Merta, Svatopluk Běčák, Pavel Petržela, Ivan Huser, Dalibor Kučera, Bohuš Bialek, Karel Huser, Milan Zatloukal.