Projekt modernizace areálu


Modernizace Dubiny

Jedním z hlavních současných cílů Tělovýchovné jednoty Sokol Pstruží je modernizace současného sportovního areálu v Dubině, zkvalitnění sociálního zázemí pro sportovce, vybudování moderního sportovního víceúčelového hřiště pro potřeby jak členů Sokolu, tak i žáků základní školy a široké veřejnosti a vytvoření lepších podmínek pro pořádání sportovních a společensko–kulturních akcí pro obyvatele obce. Snahou je zapojit do sportování více nadšenců, než necelou devadesátku členů spolku. Počet obyvatel obce v loňském roce překročil hranici tisíce osob. Toto číslo není konečné a současné zázemí pro sportovce, budované postupně od 70. let minulého století, určitě není dostačující. Vizí tohoto projektu je vybudovat zázemí, které bude sloužit i za desítky let a svou kapacitou vyhovovat budoucím potřebám.

Prvním krokem bylo na podzim 2016 zpracování základní představy o modernizaci, valná hromada TJ v listopadu 2016 schválila koncepci a předpokládaný rozpočet na projektovou dokumentaci. Poté byl ze tří návrhů výkonným výborem vybrán vítězný, ten byl předložen valné hromadě v březnu 2017 ke konečnému schválení a započala práce na projektové dokumentaci, v únoru 2018 přijala valná hromada zprávu o stavu Modernizace sportovního areálu TJ Sokol Pstruží a pověřila výkonný výbor jednat o získání dotace a po získání zahájit výběr dodavatele stavby a provedení stavby.

Celý projekt se skládá ze 4 stavebních objektů.

Prvním je multifunkční hřiště s dvouvrstvým vodopropustným polyuretanovým povrchem s porézní vrstvou, určené pro více sportů (odbíjená, malá kopaná, nohejbal, košíková, …), v dopoledních hodinách primárně pro využití místní základní školou pro hodiny tělesné výchovy, v odpoledních hodinách a o víkendech pro širokou veřejnost. Hřiště bude umístěno místo současného „nakloněného“ malého fotbalového hřiště,  z větší části bude na náspu, aby zůstal zachován kořenový systém nejbližších vzrostlých dubů. Hřiště bude oploceno, pro občany obce veřejně přístupno.

Druhým objektem bude klubovna, která bude na místě současné, rozšířena o 2 samostatné šatny se sociálním zázemím, samostatné sociální zařízení mimo šatny (k využití během různých volnočasových aktivit, společensko-kulturních akcích obce, turnajů a pro sportovce, kteří nevyužijí šaten), samotná klubovna bude mít dostatečný prostor nejen pro různá jednání Sokolu, ale i prostor k využití např. pro různá cvičení, stolní tenis, jógu, posilovnu, prostě maximum, co budoucnost přinese …. Další částí klubovny bude i zastřešená terasa, kterou lze využít jako tribunu multifunkčního hřiště, tak i k posezení ve stínu při turnajích, společenských akcích obce apod.

Třetím objektem je stavba tribuny-pódia a skladových prostor v místech za současným pódiem a skladem, stavba bude na pilotech tak, aby byl co nejméně zasažen kořenový systém, čtvrtým objektem jsou zpevněné plochy, primárně před pódiem.

Nedílnou součástí činnosti výkonného výboru je i získání financí na realizaci této investice. Pro sportovní kluby se nabízí možnost využití dotace z programů MŠMT, ke které je potřebná projektová dokumentace se stavebním povolením včetně nabytí právní moci.

V prosinci 2017 byl stavební úřad ve Frýdlantu n. O. požádán o vydání stavebního povolení, oznámení o zahájení stavebního řízení bylo rozesláno v první dekádě března.

 

[supsystic-gallery id=6 position=center]